Nezařazené

Ako zmeniť konateľa v s.r.o.?

Počas pôsobenia s.r.o. na trhu môže nastať mnoho situácií, ktoré vás donútia zmeniť konateľa vašej spoločnosti za iného človeka. Zmena konateľa s.r.o. sa zväčša realizuje počas predaja spoločnosti, ale môže k nej dôjsť aj pri iných situáciách, napríklad pri vzniku problémov v oblasti medziľudských vzťahov, či pri porušení firemných pravidiel. Táto zmena sa však nedá urobiť tak jednoducho ako znie a je potrebné najprv dodržať určitú postupnosť krokov. Na začiatok je nevyhnutné zrealizovať samotné rozhodnutie o zmene konateľa, ktoré sa určuje na Valnom zhromaždení, kde spoločníci hlasujú o tejto veci.

konateľ v s.r.o.

Z tohto zhromaždenia sa následne spíše zápisnica, kde sa uvedie prezenčná listina všetkých zúčastnených spoločníkov a zároveň sa v nej zapíšu aj identifikačné údaje konateľa (základné osobné údaje) s dátumami jeho začiatku a konca vykonávania funkcie. K tomu, aby sa mohla táto zmena zapísať neskôr do Obchodného registra bude potrebné mať úradne osvedčený podpis niektorého zo spoločníkov spolu s podpisom od predsedu Valného zhromaždenia. Ďalej sa môže prejsť k príprave Návrhu na zápis zmeny, ku ktorému sa najčastejšie prikladá aj úradne overený podpis konateľa a úplné znenie Spoločenskej zmluvy.

zmena konateľa v s.r.o.

Po získaní, vyplnení a overení všetkých potrebných dokumentov sa môže Návrh na zapísanie zmien odoslať do Obchodného registra. Tento návrh však musí obsahovať aj údaje o vymazaní bývalého konateľa a uvedenie nového, ktorý ho nahradí. Rovnako tu musí byť aj jeho úradne potvrdený podpis, prípadne podpis osoby, ktorá tento návrh podala ako navrhovateľ. Pri tomto kroku podávania návrhu do Obchodného registra nezabudnite ani na poplatok súdu, ktorý sa uhrádza v sume 66 eur. Obchodný register by mal následne po doručení návrhu do dvoch pracovných dní vykonať prepísanie uskutočnených zmien. Týmto to však ešte nekončí a vrátane Obchodného registra je treba oboznámiť o tejto zmene aj ostatné subjekty, ako je Daňový úrad, obchodní partneri, banka a ostatné inštitúcie, v ktorých bol zaevidovaný predchádzajúci konateľ.