Tovar

Kým niečo podpíšete, dobre si to prečítajte

Existuje mnoho typov zmlúv, ktoré poznáme z bežného života, uzatváraných medzi obchodnými partnermi či medzi bankou a dlžníkom, takáto Zmluva o inkase Ezmluva.sk zmluva sa nazýva Zmluva o inkase. V nej je uvedené, že banka sa zaväzuje zaistiť plnenie peňažného dlhu príkazcovi alebo zaistiť iný inkasný úkon.

Poradiť sa s odborníkom nie je hanba

Vzor zmluvy:

ZMLUVA O INKASE

Zmluvné strany:

1/ Obchodné meno, sídlo, adresa banky

IČO

Zastúpenie (meno, funkcia)

(ďalej iba „banka“)

a

2/ Obchodné meno, sídlo, adresa

IČO

Zastúpenie (meno, funkcia)

(ďalej iba „príkazca“)

sa dohodli na uzatvorení Zmluvy o inkase v zmysle (uviesť zákon)

Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Banka sa zaväzuje zaistiť plnenie dlhu (meno, adresa, rodné číslo), ďalej len „dlžník“, pre príkazcu, ktorý zahŕňa platbu (predmet, suma aj slovom)
  2. Banka od dlžníka bude žiadať zaplatenie uvedenej peňažnej sumy do (uviesť deň v mesiaci) po tom, keď príkazcovi vznikla táto peňažná pohľadávka voči dlžníkovi.
  3. Príkazca sa zaväzuje zaplatiť banke za obstaranie uvedenej peňažnej pohľadávky odplatu.

Článok II.

Záverečné ustanovenia

Vo veciach, ktoré neupravuje zmluva, zmluvný vzťah je podriadený Obchodnému zákonníku a príslušným ustanove­niam všeobecne záväzných právnych predpisov.

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny či doplnky k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne a súhlasiť musia obidve zmluvné strany.
  2. Zmluva je vyhotove­ná v dvoch (2) rovnopisoch, pričom banke treba odovzdať jeden rovnopis a druhý dostane príkazca.
  3. Platnosť tejto zmluvy začína dňom jej podpisu oboma zmluv­ný­mi stranami.
  4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je zrozumiteľná, pozorne si ju prečítali a potvrdzujú, že nie je uzatvorená pod nátlakom a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán a na znak súhlasu ju obaja vlastnoručne podpísali.

Podpis je záväzný

V (mesto, dátum) V (mesto, dátum)

Banka: Príkazca:

Pečiatka, podpis podpis